معرفی رشته های تحصیلی  
این دبیرستان دولتی (دوره دوم) و دارای رشته ریاضی-فیزیک و تجربی و انسانی در پایه های دهم - یازدهم - دوازدهم است