معرفی مدرسه  

          نام مدرسه:  دبیرستان پسرانه شهدای هسته ای

         منطقه و شهر واستان:  منطقه 3 شهر تهران

          نشانی سایت:  www.shohadayehastei.com

 
           آرم مدرسه (لگوی مدرسه)