دانش‌آموزی از آموزگار خود پرسید؛ آیا شما مرا به خاطر کاری که نکرده‌ام تنبیه می‌کنید؟! آموزگار گفت، نه جانم و هیچ‌کس را به خاطر کاری که نکرده تنبیه نمی‌کنند. چرا این سؤال را می‌پرسی؟ و دانش‌آموز گفت؛ آقا اجازه؟ چون من تکلیفم را انجام نداده‌ام!!